I. Przygotowanie do sakramentu chrztu

1. Właściwym miejscem udzielania chrztu jest własny kościół parafialny (kan. 857 KPK). W parafii św. Kazimierza chrztu udziela się Niedzielę podczas mszy świętej o godz. 11:30 lub innym terminie po wcześniejszym ustaleniu z księdzem proboszczem.

2. Rodzice powinni zgłosić dziecko do chrztu w kancelarii najpóźniej tydzień przed planowanym terminem. Wtedy też rodzice uzyskają niezbędne informacje.

3. Rodzice i chrzestni przed chrztem powinni przystąpić do sakramentu spowiedzi.

4. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, mający minimum 16 lat, którzy przyjęli sakrament bierzmowania, i jednocześnie tacy, którzy prowadzą życie zgodne z ewangelią. Potwierdzeniem tego jest posiadanie zaświadczenia z własnej parafii. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby niewierzące; niepraktykujące, żyjące w związkach niesakramentalnych; uczniowie, którzy nie uczestniczą w katechezie szkolnej; osoba znana innym ludziom ze swoich przekonań przeciw Bogu, moralności czy Kościołowi.

5. Według prawa kościelnego, dziecko powinno mieć jedną osobę chrzestną albo dwoje chrzestnych.

6. Akt chrztu jest sporządzany  przez rodziców na kilka dni przed terminem chrztu, w godzinach pracy kancelarii parafialnej. Należy okazać akt urodzenia dziecka z USC, dowody osobiste lub inny dokument potwierdzający tożsamość; chrzestni, jeżeli są spoza naszej parafii, przedstawiają wypełnione zaświadczenia z własnej parafii.

7. Na liturgii chrzcielnej należy mieć tzw. białą szatę i świecę chrzcielną.

8. W sytuacjach nadzwyczajnych należy skonsultować się z księdzem.

II. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa

1. W sytuacji zwyczajnej małżeństwo jest zawierane we własnej parafii narzeczonego lub narzeczonej. Zgodnie z prawem kościelnym o tym, do której parafii się należy, decyduje faktyczne zamieszkanie (pobyt), a nie zameldowanie (kan. 102 KPK). Prawo do przeprowadzenia dochodzenia przedślubnego i ważnego udzielenia ślubu ma ksiądz z parafii jednego z narzeczonych (chyba że przekaże to prawo pisemnie do innej parafii).

2. Na wstępnej rozmowie z duszpasterzem narzeczeni ustalają termin ślubu, i w razie potrzeby otrzymują indeksy do nauk przedślubnych.

3. Najpóźniej na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu należy spisać protokół przedślubny. Narzeczeni powinni przedstawić następujące dokumenty:

– dowody osobiste,

– aktualne świadectwa chrztu (wystawione nie dawniej niż przed 6 miesiącami),

– świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu),

– świadectwo religii z ostatniej klasy nauki szkolnej.

4. Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

– udział w cyklu katechez przedmałżeńskich,

– trzy indywidualne spotkania w poradni rodzinnej,

– dwukrotną spowiedź, po spisaniu protokołu oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem,

5. W ostatnim tygodniu przed ślubem (czwartek) narzeczeni wraz ze świadkami zgłaszają się do kancelarii parafialnej, w celu spisania aktu małżeństwa. Potrzebne są następujące dokumenty:

– dowody osobiste,

– wypełniony indeks katechez przedmałżeńskich,

– zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach przedślubnych,

– zaświadczenia z USC (3 egz.) uprawniające do „ślubu konkordatowego” lub świadectwo wcześniej zawartego małżeństwa cywilnego.

6. Jeśli ani narzeczony ani narzeczona nie są z naszej parafii, a przygotowanie do ślubu odbywało się w parafii własnej któregoś z narzeczonych, a ślub ma być w naszym kościele, to należy przedstawić stosowny dokument – tzw. licencję. Tego rodzaju sytuacja powinna być zgłaszana kilka miesięcy wcześniej, w celu zarezerwowania daty i godziny ślubu.

7. W sytuacjach nadzwyczajnych należy skonsultować się z duszpasterzem w kancelarii parafialnej.

8. Osoby, które od pewnego czasu przebywają za granicą, a chcą zawrzeć ślub w naszej parafii, powinni omówić to z księdzem około rok przed planowaną datą ślubu. Filmowanie i fotografowanie uroczystości kościelnych podlega przepisom liturgicznym i powinno być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.

III. Spowiedź

W dni powszednie, niedziele i świętą przed każdą Mszą św.

IV. Namaszczenie chorych

Po indywidualnym zgłoszeniu